Återrapportering

Alla som beviljas bidrag från stiftelsen ska återrapportera till stiftelsen hur pengarna har använts. Mottagaren av bidrag från stiftelsen är skyldig att använda bidraget till det ändamål som anvivits i ansökan och som stiftelsen haft som underlag för sitt beslut om beviljat bidrag. 

Redovisning av bidrag

Mottagare av bidrag ska självmant och snarast efter projektets slutförande överlämna en redogörelse för hur beviljat bidrag har använts.


Är mottagaren en ideell förening skall föreningen på styrelsemöte inom tre månader från utbetalandet i styrelseprotokoll infoga följande paragraf:

"Det anmäldes till styrelsen, att föreningen av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta beviljats bidrag med (det aktuella beloppet) vilket också inbetalats till föreningen."

Till stiftelsen insänds inom en månad efter styrelsemötet en bevittnad avskrift av det justerade protokollet tillsammans med den ifyllda redovisningsblanketten. Kassör får ej vara justeringsman eller vittne. Därmed är bidraget redovisat.

Övriga bidragstagare styrker sin redovisning genom att till redovisningsblanketten bifoga kopior av kvitton, bilder eller liknande.

Eventuellt överskjutande medel skall ha återbetalts. Bidrag som inte redovisas skall återbetalas. Kontakta stiftelsen för anvisning.


Ladda ner blankett för redovisning av projekt