Utdelningspolicy

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta lämnar ekonomiska bidrag till stöd för projekt som bidrar till lokal utveckling och som främjar näringsliv, forskning, samhällsutveckling, idrott, ungdomsverksamhet och kultur.

Stiftelsen prioriterar projekt:

  • som inom respektive område syftar till någon form av utveckling.
  • som är tidsbegränsade och har tydligt formulerade mål.
  • där sökande gör en betydande egen insats (delfinansiering, ideellt arbete etc)
  • som ger goodwill åt Sparbanken Skåne

Bidrag till statlig och kommunal verksamhet har låg prioritet, liksom verksamhet som enligt gällande lagstiftning obligatoriskt finansieras av staten, kommuner eller landsting.

Bidrag lämnas inte till löpande verksamhet eller kommersiell verksamhet, ej heller till politisk eller religiös verksamhet.

Bidrag till resor samt enskildas ansökningar av stipendiekaraktär (för t.ex. utbildning) beviljas generellt inte.

Bidrag lämnas inte retroaktivt, dvs till projekt som redan avslutats vid inlämning av ansökan.

Sökande för bidrag till aktiviteter inom skol- och fritidsverksamhet hänvisas till att söka bidrag via stiftelsens satsning POSITIVA PROJEKT med ansökningsperiod 15 augusti till 15 september. Läs mer här.

Styrelsens beslut kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av bidrag lämnas inte. Eventuella frågor besvaras av stiftelsens kansli.

Stiftelsen kan på eget initiativ starta projekt.

 

Utbetalning av bidrag sker enbart till konto i Sparbanken Skåne och i undantagsfall till bankgiro.