$articleHeading

Vår historia

Färs Härads Sparbank bildades 1839 på Övedskloster slott i närheten av Sjöbo. Frosta Sparbank bildades 1848 på Fulltofta Slott intill Ringsjöarna.

Färs Härads Sparbank och Frosta Sparbank gick samman genom fusion 1989 och bildade tillsammans Färs & Frosta Sparbank.  Färs Härads Sparbank hade några år tidigare fusionerats med Äsperöds Sparbank och Lövestads Sparbank.  Likaså hade Frosta Sparbank fusionerats med Löberöds Sparbank, därefter med Norra Rörums och Höörs Sparbank och sedermera med Äsphults och Linderöds Sparbank.

Vid fusionen mellan Swedbank och Föreningsbanken erbjöds banken att köpa alla Föreningsbankens kontor inom Färs & Frosta Sparbanks verksamhetsområde, vilket man tackade ja till. Samtidigt tackade Sparbanken Öresund nej till att köpa motsvarande kontor inom sitt område. Färs & Frosta Sparbank erbjöds då att förvärva tidigare Föreningsbankskontor även inom Sparbanken Öresunds verksamhetsområde.

För att möjliggöra denna expansion ombildades sparbanken till bankaktiebolag 1999 och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta bildades. Samtidigt erbjöds Swedbank att bli delägare i Färs & Frosta Sparbank AB med 30 procent.  Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta blev majoritetsägare med 70 procent och ett framgångsrikt samarbete mellan ägarna inleddes.

Färs & Frosta förde under ett antal år diskussioner med Sparbanken 1826, och sedermera Sparbanksstiftelsen Finn, om ett eventuellt samgående. Hösten 2013 inleddes fusionsarbetet och den nya banken, Sparbanken Skåne, bildades formellt under våren 2014 och ägs till 78 procent av de skånska sparbanksstiftelserna – Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen 1826 och Sparbanksstiftelsen Finn. Resterande 22 procent av banken ägs av Swedbank. Läs mer om Sparbanken Skåne här.

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta använder stora delar av utdelningen på sitt aktieinnehav i Sparbanken Skåne och Swedbank till att stödja och uppmuntra de människor som bor och verkar i bankens verksamhetsområde. Totalt har över 300 miljoner kronor delats ut sedan stiftelsen bildades 1999, resterande del av aktieutdelningen har använts för att öka stiftelsens egna kapital.

Stiftelsens roll inom sparbanksrörelsen

1985 deltog Färs & Frosta Sparbank i bildandet av Fristående Sparbankers Riksförbund för att ge medlemsbankerna den service som var och en var för liten för att själv tillhandahålla. Förbundets viktigaste uppgift var att förhandla fram ett samarbetsavtal med Swedbank.

2009 deltog Färs & Frosta Sparbank i bildandet av Ägarföreningen i Swedbank, den s k Sparbanksgruppen. De sparbanker som hade störst antal aktier i Swedbank bildade styrelsen och 2013 var Färs & Frosta Sparbank störst ägare bland sparbanker i Swedbank.

2016 utsågs Lennart Haglund, ordförande i Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, till ny styrelseordförande för Sparbanksgruppen. Samma år utsågs Bo Lundgren, ordförande i Sparbanksstiftelsen Finn, till styrelseordförande för Sparbankernas Riksförbund.

Sparbanksrörelsen är idag den största ägaren i Swedbank med tillsammans 13,5 procent av aktierna, varav enbart Sparbanksgruppen äger 9,4 procent.

Mer information

Sparbankernas Riksförbund och Sparbanksgruppen

www.sparbankerna.se